خیرین نیک اندیش صندوق رفاه دانشجویان

آقای حمیدرضا شاه حسینی

آقای محمد حسین فلاح - نماینده انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه شریف

حاج اکبر ابراهیمی

حاج محمد حسن خداوردی

حسین خوش کیش

دکتر شادی جمیلی

دکتر عباس مصلی نژاد

عباس مازوچی -

مهندس ابراهیم جمیلی

مهندس کاظم قلم چی